Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

vormen. Wel stuwen haar dezelfde krachten en is zij onderhevig aan gelijksoortige chemische processen, als de levenlooze stof, maar in haar doelmatigheid, aanstonds zich ontplooiend tot doelbewustheid, vertoont zij een geestelijken ondergrond, die tot dusverre vreemd was aan de stof.

In de zucht tot behoud ligt het kenmerkend onderscheid tusschen de levenlooze en de met leven bedeelde materie. In scheikundige samenstelling nagenoeg dezelfde, laat de stof zich in het eene geval gaan waar de natuurkrachten haar heendrijven, maar in het andere geval tracht zij, diezelfde natuurkrachten ten eigen bate aanwendend, zich te verzetten tegen eiken invloed van buiten, die haar onveranderd voortbestaan bedreigt. Deze zucht tot behoud vindt haar krachtigste uiting in het vermogen tot voortplanting. Het levend organisme zet de stof uit zijn omgeving om tot eigen gebruik en wendt haar aan tot eigen verveelvuldiging. Er zijn merkwaardige overeenkomsten geconstateerd tusschen den groei, het uitschieten, de knopvorming en deeling van microscopisch kleine kristallen en van micro-organismen. Maar toch, een korrel zout, in een druppel water opgelost,

Sluiten