Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

sluit in zich herinnering, Waar is deze bewaard? Moet zij niet het eigendom geworden zijn van het ras, dat als geheel door eenzelfden uitlooper van de organiseerende levenskracht bezield, zijn rasgenooten deelen laat in de gemeenschappelijke vruchten van de ervaringen van allen? Lijken al deze wezens, zoo gelijkvormig in uiterlijk, zoo gelijksoortig in hun gedragingen, niet bezield door éénzelfden geest?

Aan den anderen kant schijnt het ons toe, alsof de organiseerende levenskracht zich in al deze vertakkingen tevens heeft uitgeput en elk van deze afgescheiden levensvormen tevens opgevoerd heeft tot de uiterst daarbij bereikbare ontwikkeling. Er zijn gezellig samenlevende dieren, die al sedert eeuwen zijn bestudeerd, maar geen blijk geven van eenige wijziging in hun manieren van doen. Het leven der bijen in het oude Griekenland was geheel gelijk en gelijkvormig met dat van de bijen van onzen tijd. Het nijvere mierenvolkje schijnt er geen nut van te trekken, al kunnen zijn leden meer dan achttien jaren oud worden. Alleen waar de dieren leven in de onmiddellijke omgeving van den mensch ontwikkelen zich eigenschappen, die

Sluiten