Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

associatie-vermogen, dat ons al Jezende den klank der doode woorden hooren doet. Maar zoo wij het gesproken woord niet gekend hadden in al zijn schakeeringen, juichend van vreugde, trillend van zaligheid, schallend van overmoed, schaterend van pret, jubelend van jeugd, donderend van toorn, smachtend van verlangen, bevend van vrees, zingend van geluk, altijd dezelfde woorden, maar altijd weer anders, wij zouden uit het geschreven woord elkander niet zoo wel begrepen hebben als thans het geval is. Het zou zijn, als dachten wij de van zonlicht overgoten velden te leeren kennen uit een herbarium.

Maar wil men vruchten conserveeren, dan moet van smaak en geur iets worden opgeofferd. Desgelijks gaat vee) van de frischheid van onze gedachten verloren zoo wij ze steriliseeren in boekvorm. Doch het blijkt een uitstekend conserveeringsmiddel. Daar staan ze, zij aan zij, in onze bibliotheken, de aartsvaderlijke folianten met hun eerwaardige perkamenten ruggen, de buikige kwartijnen in hun goudbestempelde lederen statiekleederen, de handige octavo's met hun flodderige moderne kaftjes, de schalksche duodecimo tjes in hun nuffige omslagen,

Sluiten