Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

wetenswaardige zaken, die eJk voor zich de toewijding van een geheel menschenleven hebben geëischt, worden ons nu geleerd in een enkel schooljaar. Het is niet noodig, dat wij alles zelf ervaren, zelf waarnemen, zelf uitdenken. Wij kunnen assimileeren, ons de uitkomsten toeëigenen van de onderzoekingen van anderen. Tot welk een versnelde groei de geestelijke ontwikkeling daardoor geprikkeld wordt, ondervindt niet alleen het leergrage individu, maar geheele volksstammen, ja, groote natiën ondergaan den omhoog stuwenden invloed van hun aanraking met meer beschaafde volkeren.

Sinds de drukpers ons het uitwisselen van gedachten zoo gemakkelijk maakt, heeft iedereen deel aan den algemeenen ontwikkelingsgang. Er behoeven geen achterblijvers te zijn, mits wij ons inspannen. Het gemak waarmee wij lezen, doet ons wel eens vergeten welk een moeite wij hebben gehad met het a. b. c. Desgelijks zullen wij het dieper verband der dingen slechts kunnen begrijpen, als wij de meer aan de oppervlakte liggende wisselwerking van oorzaak en gevolg hebben leeren onderscheiden. Wij hebben allereerst te letten op wat ons van

Sluiten