Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

e. d. Dc hand is een schrijfmachine geworden ten behoeve van de zich manifesteerende persoonlijkheid. Op deze wijze zijn de meest betrouwbare en zeer hoog-staande mededeelingen tot ons gekomen en menig identiteitsbewijs is zoo geleverd.

Toch zijn ook hier storingen niet uitgesloten. Wij zijn zoo geneigd alleen rekening te houden met de moeilijkheden, die in onze sfeer het welslagen van een zitting in den weg staan: de fysische en psychische gesteldheden van medium en deelnemers, de weergesteldheid, de invloeden van licht en temperatuur, enz. Maar wij dienen ook te bedenken, dat onze medewerkers in de astrale sfeer zeker met niet geringer te schatten moeilijkheden te kampen hebben. Het moet voor een bewoner van die sfeer geen eenvoudige zaak zijn, zich in onze sfeer te verplaatsen. Ongetwijfeld is dat voor hem even abnormaal, als een verblijf van een visch op 't droge. Geen wonder, dat hij daarbij iets van zijn vermogens inboet, dat hij zich niet kan openbaren, zooals hij werkelijk is, maar slechts een onvolledig beeld kan geven van zichzelven. Hoe zullen wij beoordeelen of dit werkelijk zoo is? Op dezelfde wijze als

Sluiten