Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

schijnselen, want de verklaring van dezen toestand is voor den spiritist eenvoudig genoeg. Hij ontstaat namelijk doordat's mediums astraal lichaam zich uit het stoflichaam terugtrekt, om plaats te maken voor een astralen bewoner van de geestensfeer. Naarmate het eigen astraal zich meer volkomen losmaakt, kan de inbezitneming door het vreemde astraal zuiverder geschieden. Het eigen astraal blijft echter — evenals tijdens den slaap — door een fluïdieke streng met het stoflichaam verbonden, maar de langs dezen weg loopende gedachtenstroomen kunnen ten slotte geheel worden gekeerd en teruggedrongen door het vreemde astraal, zoodat dit zich zuiver kan openbaren, o. a. door het schrijven van een eigen handschrift. Van den inhoud van het geschrevene is het medium zich dan volstrekt niet bewust, want zijn persoonlijkheid staat er geheel buiten.

Het proces van inbezitneming schijnt echter niet zoo eenvoudig te zijn. De volkomen aanpassing van een vreemd astraal aan het stoflichaam van het medium stelt ongetwijfeld zeer eigenaardige eischen, waaraan lang niet iedereen kan voldoen. Vandaar dat wij zien gebeuren, dat steeds dezelfde persoonlijk-

Sluiten