Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

heden — contróles — zich openbaren, die de rol van middelaars vervullen voor degenen, die tot een dadelijke inbezitneming van 's mediums stoflichaam niet in staat zijn, maar zich toch wenschen te manifesteeren. Het behoeft zeker geen betoog, dat zulke manifestaties elk persoonlijk karakter missen, terwijl hiermede tevens een nieuwe bron van onnauwkeurigheden gaat vloeien.

Er zijn dus drieërlei factoren van invloed op de juistheid van overbrenging van spiritistische communicaties:

i°. De toestand van het medium: hoe minder passief dit is, des te grooter de kans, dat eigen gedachtenstroomen zich mengen in de uit astrale bron ontspringende.

20. De tusschenkomst van contróles: elke schakel, gevoegd tusschen overbrenger en ontvanger, doet schade aan de oorspronkelijkheid der mededeelingen.

3°. De toestand van het zich manifesteerend astrale wezen. Al te zeer zijn wij geneigd, de eigenaardige psychische gesteldheid, noodig voor het tot stand brengen van een contact tusschen de sfeer der aarde en de astrale sfeer, alleen te onderstellen bij het medium. Maar het terugtreden uit de astrale sfeer

Sluiten