Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIL EN BEGEERTE.

eigenlijk van de innige roerselen van onze medemenschen? De patroon weet zelden iets meer van zijn werklieden af, dan of zij hun vak goed verstaan en mannen van zaken kennen elkander gewoonlijk in geen ander opzicht, dan in de handigheid om elkander een vlieg af te vangen. Buurvrouwen komen, ondanks dagelijks over de onderdeur gevoerde gesprekken, niet veel verder dan tot de uiterlijke gebeurtenissen van het gezinsleven en de dienstboden leven als vreemden in de huizen hunner meesteressen. Welk een koudheid, welk een onverschilligheid betoonen wij tegenover de meeste menschen, zelfs al komen wij dagelijks met hen in aanraking. Onze omgang is meestal niet meer dan een uiterlijke. Zelden spreken onze lippen de gedachten, die ons beroeren in 't diepst der ziel. Wij zien van elkander niet veel meer, dan den uitwendigen verschijningsvorm:zorgvuldig omsluieren wij ons eigenlijke wezen. De dagelijksche omgang met anderen maakt ons in het gesprek vertrouwd met zekere uiterlijkheden, zooals zij zich aan ons voordoen. De opslag der oogen, het fronsen der wenkbrauwen, het spannen der neusvleugels, het bewegen der lippen, het gebaren der

Sluiten