Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

handen, de houding van het lichaam, de klank der stem, — het is ons alles zoo bekend zoo bekend. Maar wat kennen wij feitelijk van den eigenlijken persoon, die zich langs aJ deze wegen aan ons heet te openbaren ? Wij weten het van cns zeiven te goed: slechts aan zéér weinigen vergunnen wij een blik te slaan in ons binnenste. Zoo een enkele maal een woord ons ontsnapt of een gebaar uiting geeft aan ons innigst zieleleven tegenover iemand, die onze volle sympathie niet heeft, dan schrikken wij terug als hadden wij verraad gepleegd aan onszelven. Toch, hoeveel goeds zou het ons doen, zoo onze woorden wat minder dienden om onze gedachten te verbergen.

O zeker, er is een schuchterheid, die ons verbiedt telkens weer te raken en vooral te laten raken aan datgene, wat wij als het beste en heiligste, dat wij kennen, bewaren in ons gemoed. Om uiting te geven aan deze gevoelens, moeten wij kunnen verwachten, dat onze woorden opgevangen worden door een oor, dat ons verstaat. Maar zoo wij al te zeer bevangen zijn van vrees om niet of — erger nog — verkeerd begrepen te worden, wat nut werpen dan de schatten

Sluiten