Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

de aarde. Desgelijks straalt ondanks onze terughouding, ondanks onze ijdeJheid, iets van ons eigenlijk wezen naar buiten uit. Onze begeerteaard openbaart zich, en richt onze handelingen. De daardoor gewekte aandoeningen zetten zich door herhaling vast als geestelijke aandriften : deugden en ondeugden. Het kind, dat gestadig van zijn ouders de liefdevolle zorgen ondervindt, van hun lippen de waarheid hoort, van hun raadgevingen de juistheid ervaart, openbaart zijn toeneiging in liefde, eerbied en gehoorzaamheid. De ondergeschikte, die van zijn patroon belangstelling ook buiten de werkplaats ondervindt, hem als een rechtvaardig man leert kennen, die zijn vak beter verstaat dan de beste zijner werklieden, geeft van zijn toeneiging blijk in genegenheid, achting en onderworpenheid. Omgekeerd zullen ouders, die hun plichten tegenover hun kinderen verzaken, het hun geschonken vertrouwen telkens beschamen en een slecht voorbeeld geven, gevoelens van afkeer verwekken, zich openbarend in haat, verachting en ongehoorzaamheid. En de meerdere, die in zijn werklieden niet anders dan werktuigen ziet, hen uitbuit, terwijl hij hun vak niet eens behoor-

Sluiten