Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIL EN BEGEERTE.

zucht of uit roeping kan onze omgeving onverschillig zijn. Doch eerzucht spruit voort uit begeerte, terwijl roeping de hoogere rede tot leidsvrouw en den wil tot stuurman heeft.

1 n onze handelingen openbaart zich onze wil niet. Immers daar zij tot de fenomenale wereld behooren, staan zij in causaal verband met elkander. Elke handeling, die wij verrichten, is de resultante van de samenwerkende invloeden, die haar veroorzaken. Geen handeling staat op zichzelve. Zij hangt met andere samen en is daarvan het noodzakelijk gevolg. Gedreven door krachten buiten en in ons, künnen wij op een zeker oogenblik niet anders handelen dan wij doen. Wij bouwen gezamenlijk onze toekomst en zij zal zich ontwikkelen langs lijnen, welker richting door verleden en heden bepaald is. Het beloop van deze lijnen is derhalve niet willekeurig. Wie ze zien kan, is in staat de toekomst te voorspellen.

Inderdaad zijn wij allen min of meer in staat, een blik in de toekomst te werpen. Wij weten door ervaring, dat de eene gebeurtenis zich logisch uit de andere zal ontwikkelen en de juistheid, waarmede wij het

Sluiten