Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIL EN BEGEERTE.

aan de Handelskade, zonder te Amsterdam aan het station Muiderpoort stil te houden. Ik had evenwel mijn broer beloofd, aan bedoeld station te staan bij het passeeren van den trein, om hem een laatst vaarwel toe te wuiven. Voor alle zekerheid ging mijn man nog even naar het station informeeren, maar ook hem werd medegedeeld, dat de trein niet stilhield, maar te 8U io' 's morgens zou passeeren.

„Waren de laatste dagen voor mij verdrietig voorbij gegaan, dezen laatsten avond vóór het vertrek was ik zeer droevig gestemd, omdat ik wist, dat mijn broeder met vreeselijken tegenzin naar Jndië vertrok. Ik sliep dezen nacht zeer weinig en onrustig; wakend of slapend, steeds was ik met hem. Vermoeid werd ik s morgens te half zes uit een droom wakker, dien ik toen in alle details mededeelde aan mijn man, die reeds was opgestaan om naar zijn werk te gaan. In korte trekken kwam deze droom op 't volgende neer: de trein komt het station M. P. binnen stoomen en houdt stil, terwijl mijn broer uit het portier hangt en mij wenkt. Spoedig ben ik nu bij hem. 't Is alsof de waggon een woonkamer is. Het licht is opgestoken. Ik

10

Sluiten