Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

ik, dat mijn droom tot in de kleinste bizonderheden in werkelijkheid des morgens aan het station was afgespeeld: het stoppen van den trein, het gansche gesprek met mijn broer, ja zelfs de gelijkenis van dien eenen persoon met een vriend van ons, enz."

Aan dit verhaal is toegevoegd een verklaring van de zuster van de schrijfster, dat bovengenoemde droom haar verteld werd vóór het vertrek naar het station en dat het gebeurde juist is weergegeven, en een verklaring van haar echtgenoot, den heer P. Garnier, die schreef: „Des morgens vertelde mijn vrouw mij genoemden droom. Toen ik te 10 uur aan de boot afscheid nam van mijn zwager, vertelde hij mij, aan het station M. P. stilgehouden en mijn vrouw en de anderen gesproken te hebben. Ik beschouwde dit als een mooi toeval, maar toen ik mijn vrouw des avonds hierop attent maakte en zij mij het voorgevallene aan het station mededeelde, hetwelk door de anderen bevestigd werd, bleek mij ten duidelijkste, dat haar droom precies was uitgekomen."

Het gaat niet aan, droomen als deze, die tot in bizonderheden vervuld worden, toe te schrijven aan een toevallig samentreffen.

Sluiten