Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

hun lot gedeeld zou hebben, indien hij met hen was meegegaan, is zeer waarschijnlijk. Het is dus niet te veel gezegd, als wij meenen, dat die droom hem het leven redde.

Vermeldenswaardig is ook het voorgevoel van Sassaroli, dat verscheidene personen voor leed behoedde '). In de eerste dagen van het jaar 1865 ging Vincent Sassaroli wonen te Sarteano, een gemeente van 6000 inwoners. Daar er een goed muziekgezelschap van 34 leden bestond, noodigde de heer Joseph Frontini, die er voorzitter van was, hem uit, zich met de directie te belasten, totdat verandering gekomen zou zijn in de politieke verwikkelingen, welke hem genoopt hadden, den Kerkelijken Staat te verlaten en hij in zijn land zou kunnen terugkeeren.

Sassaroli nam het aanbod aan en werd mitsdien voorgesteld aan het muziekkorps in de zaal, waar de repetities gehouden werden, gelegen op de derde verdieping van een huis, toebehoorende aan den kanunnik Dom Bacherini. Hij bleef natuurlijk dien dag de oefeningen bijwonen, maar nauwelijks waren deze geëindigd of ten aanhoore van het

*) „Revue des études psychiques" Jaargang igoi.bl. 231 e.r.

Sluiten