Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

te worden in het eeuwige vuur, hetwelk door den duivel en zijn trawanten bereid is. Daarentegen zullen de geloovigen en uitverkorenen gekroond worden met heerlijkheid en eere."

Hoezeer is dit in strijd met de werkelijkheid. Neen, de oordeelsdag ligt niet in een ver verwijderd verschiet, maar daagt bij het ontwaken van het astraal bewustzijn. Dat is het oogenblik, waarop 's menschen conscientie wordt geopend, waarop zijn rekening wordt opgemaakt door hem zelf. Geen nood, dat hij zichzelven zal verschoonen, dat hij zijn zonden kan verkleinen of zijn weldaden vergrooten. Zelfweet hij beter dan iemand anders, welke motieven hem hebben geleid bij al zijn handelingen, welke gedachten hem hebben bezield bij al zijn daden.

Hoogst ernstig en beteekenisvol is deze terugblik. Maar hoezeer wij het door ons op aarde geleide leven ook mogen betreuren, wij worden niet gevonnist tot eeuwige hellepijnen, noch gestempeld tot Uitverkorenen Gods, geroepen tot eeuwige zaligheid. Wij vinden ons zeiven terug geheel zooals wij waren, met al onze gebreken, maar ook met onzen goddelijken aanleg. Al wat uiterlijke waarde verleende aan ons bestaan, is wegge-

Sluiten