Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

liefst bedwelmende dranken. Wij gebruiken allerlei ondienstige prikkels, ons niet bekommererd om hun zenuwstorende en daardoor geestverlammende werking, maar alleen hijgend naar een onmiddellijke bevrediging van onze lage zinnelijke begeerten. Wij kleeden ons vaak niet overeenkomstig onzen stand, maar willen meer schijnen, dan wij zijn. Onze pronkzucht beheerscht ons. Wij slepen onze huizen vol met allerlei kostbaarheden en nesterijen om aan onze hebzucht te voldoen. Kortom, velen onzer zijn onverzadigbaar in hun stoffelijke behoeften. De zucht naar weelde is een zeer besmettelijke ziekte. Het lijkt zoo begeerlijk te kunnen voldoen aan elke gril van het oogenblik: druiven te eten in Juni en aardbeien in December. Het moet wel genotvol zijn te kunnen werken of luieren, al naar de lust er is. Maar wanneer wij het leven zóó opvatten, dan tasten wij mis in de bedoeling er van. Want het is ons niet gegeven tot een zinnelijke genieting, maar tot een beproeving, en zoo wij in weelde geboren zijn, mogen wij toezien, dat wij niet door weelde ondergaan. Is het niet teekenend, dat de meeste groote mannen gebrek hebben geleden? Al wat de aarde ons biedt, ontvangen

Sluiten