Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

wij slechts in bruikleen. Zoodra het uur van scheiden geslagen heeft, laten wij het achter in andere handen. Maar daarmede is voor ons de zaak niet afgedaan. Want bij het ontwaken in de astrale sfeer zullen wij rekenschap af te leggen hebben van ons rentmeesterschap. Met een onmiskenbaar besef van recht en onrecht zullen wij alle levensdaden onze herinnering voorbij zien trekken en het oordeel, door onszelven geveld krachtens de inspraken van ons geweten, zal ons geenszins sparen.

Machtiger wellicht nog dan de zucht tot levensbehoud werkt in ons de voortplantingsdrift. Zij is het, die de menschen tot elkander drijft. Zij dringt de meest aantrekkelijke van onze eigenschappen op den voorgrond. Zij beweegt ons tot opofferingen, waartoe wij anders niet in staat zouden zijn. Zij spoort ons aan tot daden, welke wij zonder haar machtigen prikkel niet zouden durven bestaan. Nu moge op den achtergrond van al deze dingen een zelfzuchtig begeeren verscholen liggen, dat neemt niet weg, dat de geslachtsdrift ons aanspoort tot een inspanning, waartoe wij zonder haar nooit roeping zouden gevoelen. Zij is dan ook van de

Sluiten