Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

bJijven voortgaan, tot zij eindelijk inzien, dat zij zich hebben te voegen naar de veranderde levensomstandigheden, willen zij den innerlijken vrede deelachtig worden.

Wij ontkomen niet aan den strijd. Zoo wij dien hier ontweken hebben, zullen wij hem daarginds hebben te strijden. Onze begeerten mogen ons niet regeeren : wij moeten ze leeren beheerschcn. Slechts door overpeinzing en geleid door woord en voorbeeld van anderen zullen wij de waarheid van dezen leefregel leeren inzien. Het leven in de astrale sfeer zal zich alzoo voor ons inzetten met een grondige zelfkritiek. Naast voldoening over sommige welgeslaagde levensperioden, zal staan onbevredigdheid over de rol, die wij bij andere gelegenheden hebben gespeeld. Wij zullen ongetwijfeld de gedachte in ons voelen opkomen, dat zoo wij vroeg of laat weer in soortgelijke omstandigheden mochten komen, wij ons aandeel daarin anders en — zoo wij hopen — beter zullen afleveren. Zoo vergaren wij de vruchten van het afgeloopen leven.

Maar wij kweeken er ook nieuwe bij. In de telepathie hebben wij het middel ter gedachtenwisseling zonder stoffelijke tus-

Sluiten