Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

naarmate hij rijker werd in ervaring en kennis en — in alle bescheidenheid zij het gezegd — toen hij wijzer werd, waren de vertrekken van het oorspronkelijk tehuis niet langer voldoende. Naarmate nieuwe gedachten, nieuwe belangen en nieuwe banden ontstonden, moest het tehuis noodzakelijk vergroot worden.

„En let wel op: het is een eenvoudig feit in het gewone leven, dat het nederigst tehuis even goed als het meest kostbare min of meer de geestelijke, verstandelijke en zedelijke eigenschappen van zijn bewoners weergeeft; desgelijks zult gij begrijpen dat het geestelijk tehuis aangepast moet zijn aan den verstandelijken, zedelijken en persoonlijken groei van zijn maker. Zal het duurzaam zijn? Het bestaat nu reeds een aanzienlijken tijd. Het wordt in stand gehouden door een kracht — als dit woord gebruikt mag worden — • welke niet is op te heffen. Gij moogt die kracht uitdrukken in de woorden: „gewoonte" „liefde", „wil", of ge moogt zeggen dat het een combinatie van deze drie is. Zoolang echter gewoonte, liefde of wil den voortduur van dat tehuis eischen, zal het bestaan. Wanneer zij het niet langer noodig hebben, wordt het in stand houdend leven er aan onttrokken

Sluiten