Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

om de zoo ijle astrale stof onbelemmerd door te laten.

Naast een andere wijze van waarnemen, die de omgeving van een geheel anderen kant doet kennen, wijzen sommige occulte verschijnselen op zekere vermogens, welke wij aan astrale wezens zullen moeten toekennen, willen wij die verschijnselen op bevredigende wijze verklaren. Het schijnt wel, dat zij een macht kunnen uitoefenen, over de stof, welke berust op ons geheel onbekende krachten. In de eerste plaats blijkt dit uit het tot stand komen van materialisaties. Wanneer deze tot volkomenheid zijn opgevoerd, vertoonen zij in- en uitwendig de evenbeelden van menscheÜjke gestalten. Prof. Crookes beluisterde de ademhaling en controleerde den hartslag van de gematerialiseerde „Katie King" en prof. Richet toonde het stofwisselingsproces bij den gematerialiseerden „Bébé" met barietwater aan. ') Ofschoon in alle opzichten schijnbaar aan menschen van vleesch en bloed gelijk, bezaten deze vormen een zeer geringe duurzaamheid. Het heet, dat zij slechts in stand te houden zijn door een geweldige

') Zie „Het Toekomstig Leven". Jrg. 1906, bl. 58.

Sluiten