Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

niet zonder schade voor ons zei ven kunnen violeeren, zullen wij tijd noodig hebben om ons in de astrale sfeer in te leven. Het behoeft ons niet te bevreemden, dat wij ons daar aanvankelijk zullen bevinden in een staat van hulpbehoevendheid en de mededeelingen omtrent hulp, door sympathieke wezens liefdevol betoond, verdienen alleszins geloof.

Daar wij de herinnering aan ons aardsche leven mede nemen, zullen wij veel naar aardschen trant willen doen. Inderdaad, hoe meer wij hangen aan het stofleven hier, hoe zwaarder ons de eerste verblijftijd in de astrale sfeer wel moet vallen. Zij, die hier leven aan den zelfkant der samenleving, zullen daarginds niet veel missen: wat laten zij eigenlijk op aarde achter, dat waard is betreurd te worden? Zoo leert dan het spiritisme ons, dat wij de dingen en voorrechten van het aardleven niet mogen begeeren om hunzelfs wil, maar ze hebben te ontginnen tot geestelijk profijt.

Toch weten wij maar al te goed, hoe weinig wij ons kunnen vrijmaken van begeerten. In onze goede oogenblikken nemen wij ons telkens voor, ze uit te roeien en zoolang de verleiding verre van ons blijft, wanen wij ons

Sluiten