Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

sterk. Maar telkens weer heeft onze zelfzucht het gewonnen van onze liefde. Wij zullen er rekenschap van af te leggen hebben als wij in de astrale sfeer overgeplaatst zijn. Is het wonder, dat daar zoovelen gebukt gaan onder den last hunner herinneringen?

Niettemin zijn wij in zedelijken zin de makers van ons eigen verleden. In zedelijken zin: immers niet onze handelingen, maar onze gezindheden zijn het, die ons verleden kleuren. Onze handelingen kunnen door de levensomstandigheden worden opgedrongen of uitgelokt, maar de gezindheid, waarmede wij ze bedrijven, gaat van onszelven uit. Dat verleden nu nemen wij met ons mede en het zal ons geen rust gunnen, voordat wij het zuiver geestelijk proces van zondenbesef, berouw en boetedoening hebben doorloopen. Het resultaat daarvan moet zijn: een herziening van onszelven en een stijging op hooger geestelijk niveau.

Dat deze zelfstrijd met heel wat zelfkwelling gepaard kan gaan en soms zeer lang kan duren, behoeft zeker geen betoog. Om daarvan overtuigd te worden, hebben wij waarlijk niet om te zien naar hen, die door de onbarmhartige publieke opinie zijn gedoodverfd: zoo wij

Sluiten