Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

dat derhalve de gedachten van anderen daar steeds door ons te lezen zullen zijn. Menige gedachtetrilling zal geen weerklank vinden in ons binnenste, omdat zij valt buiten ons bevattingsvermogen. Menige gezindheid blijft voor ons verborgen, omdat wij niet bereid zijn, er ons voor open te stellen. De wisselwerking van gedachten en gezindheden eischt inspanning zoowel van wie ze voortbrengt, als van wie ze opvangt. Zoo wij de tot ons uitgaande gedachten niet vasthouden, zijn wij als trechters, en zoo wij op de gezindheden van anderen niet reageeren, als bodemlooze vaten. Dus zien wij ons ook daar weder aangewezen op onszelven voor onze eigen ontwikkeling. Wel kan deze bevorderden versneld worden door voorspoedige levensomstandigheden en opgewekt door het voorbeeld van anderen. Gelijk de zoele lentewind de voedingssappen der boomen sneller doet stroomen, dat de knoppen openbarsten, drijft een zich over ons neerbuigende Liefde ons, in Haar verwarmende omwikkeling, aan tot ontvankelijkheid voor al wat in Haar naam tot ons komt. Maar elke boom brengt zijn eigen vruchten voort: zoo is ook alleen het zelfverworvene van blijvende waarde.

Sluiten