Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

duen tc nivelleeren door uitwendige middelen. Geestelijke gelijkheid is niet te forceeren. Er zal altijd een geestelijke adeldom bestaan. En dien zullen wij altijd erkennen als onze meerdere.

Ongetwijfeld zal in een sfeer als de astrale, waar het begeerteleven uitgeleefd moet worden, de op aarde reeds eenigermate geestelijk ontwikkelde mensch een beslisten voorsprong hebben op den nader bij het dier staanden. Het leven daarginds zet zich anders voor ons in, al naar de wijze, waarop wij van het leven hier in geestelijken zin geprofiteerd hebben. N u staat onze geestel ij ke ontwi kkel i ng op aarde in nauw verband met de ouders waaruit onze lichamen geboren worden en met de levensomstandigheden, waarin wij ons geplaatst zien. Maar hangt zij alleen daarvan af? Wij behoeven ons waarlijk niet lang te bedenken, om deze vraag ontkennend te beantwoorden. Wij zien toch, dat geen twee kinderen uit éénzelfde gezin op elkander gelijken, al stammen zij uit hetzelfde ouderenpaar en hebben zij dezelfde opvoeding genoten. Zij verschillen in aanleg, in geaardheid, in karakter, kortom zij brengen niet eenzelfde geestelijk uitzet mee bij hun komst op aarde en reageeren

Sluiten