Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

Maar naarmate wij komen tot de verder weggelegen gevolgtrekkingen van wat ons door de spiritistische verschijnselen is geopenbaard omtrent 's menschen eigenlijk wezen, past ons grootere omzichtigheid. Het is zeer verleidelijk, die gevolgtrekkingen zoodanig te leiden, dat zij ons brengen tot een behoorlijk sluitend systeem, een volledig afgebakende levensbeschouwing. Maar wij moeten ons verre trachten te houden van speculatieve beschouwingen, op gevaar van deze te moeten herroepen, zoo later te ontdekken feiten daartoe dringen mochten. Wij mogen niet verder gaan, dan op het thans door ons betreden gebied, rakende aan de eerste der drie groote levensvragen: „Waar komen wij vandaan?" slechts te gewagen van zekere mogelijkheden, waaruit wij voorshands de meest aannemelijke kiezen, zonder daarom van haar intrinsieke waarheid overtuigd te zijn.

Zóó opgevat ruimen wij dan in onze levensbeschouwing een plaats in aan de veronderstelling, dat de ons lichaam bezielende geest een zelfbewust vóórbestaan heeft gehad.

Al dadelijk hebben wij ons nu af te vragen of deze opvatting van invloed is op de verhouding tusschen ouders en kinderen.

Sluiten