Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

voor alle geesten hetzelfde, want wie snelle vorderingen maakt, bespaart zichzelf beproevingen. Zij worden niet alle op deze aarde volbracht, maar in verschillende werelden. Zoo kunnen dus geesten, na op andere werelden geleefd te hebben, op de aarde geïncarneerd worden, zonder er te voren ooit geweest te zijn. De menigvuldige reïncarnaties op eenzelfden werelbol hebben ten doel, den geest telkens in geheel andere omstandigheden te plaatsen, die hem even zoovele gelegenheden bieden om ondervinding op te doen en zichzelven te beproeven.

Deze leer wordt door de Fransche spiritisten algemeen aangenomen, terwijl zij in spiritistische kringen van andere landen, meestal eenigszins gewijzigd onder theosofischen invloed, meer en meer ingang vindt. Doch de tegenstanders kunnen zich die geestesontwikkeling best voorstellen, zonder dat daarvoor talrijke beproevingen op aarde noodig zijn. In de „Spirit Teachings" heet het (blz. 25): De geest, die (op aarde) gestreden en overwonnen heeft, staat hooger (dan wie door vroegtijdigen dood dien strijd ontliep). Door beproevingen gelouterd, rijst hij tot de sfeer der beproefde zielen. Zulk eene aardsche

Sluiten