Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reïncarnatie en karma.

De Fransche schrijver Méry bezocht eens, tijdens zijn verblijf te Rome, de bibliotheek van het Vaticaan. Hij werd ontvangen door eenige jongelieden, die hem in zuiver Latijn toespraken. Méry was een goed Latinist wat de geschreven taal betreft, maar hij had zich nooit in het spreken er van geoefend. Toen hij nu deze moderne Romeinen dien prachtigen tongval hoorde gebruiken, zoo geheel in harmonie met de klassieke omgeving, waarin hij zich bevond, was het alsof hij de taal in zich voelde levend worden; het kwam hem voor, dat hij er vroeger zelf in gesproken had, en zonder eenige inspanning, als was het zijn moedertaal, kon hij zich plotseling uitdrukken in het zuiverst Latijn. Hij vond de gebruikelijke zins-wendingen met het grootste gemak; het leggen van den nadruk en de intonatie kostten hem niet de minste moeite, kortom, het was zijn eigen taal, die hij sprak.

Mag men nu hieruit besluiten, dat Méry een gereïncarneerde Romein is geweest? Zeker, men kin het zoo verklaren, maar Méry moge het Latijn vóór zijn bezoek aan Rome al nooit gesproken hebben, hij beschikte toch over een grooten woordenrijkdom en kende de regels der grammatica op zijn duimpje, ter-

Sluiten