Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

meer op Fransche dan op Hollandsche leest geschoeid zijn, lijkt mij in deze omstandigheden dan ook niets vreemd.

„Ik ben altijd gezond geweest en heb nooit last gehad van zenuwen of hallucinaties. Zooals ik reeds schreef: nadat ik de school bezocht, en mijn hoofdje werd opgevuld met allerlei wetenswaardige zaken, hield dat dubbel-leven op. Alleen de herinnering eraan bleef, en is nu nog zóó sterk, dat meermalen de wensch bij mij opkomt, dat, na dit leven mij een retrospectief vermogen zal worden gegeven, om zoodoende een overzicht te krijgen van de verschillende levens, door mij geleefd.

„Op een avond — ik zal toen drie jaar zijn geweest, want ik zat op den arm van een kindermeid, keek ik naar de vorstelijke familie, die toen in Amsterdam het gewone jaarlijksche bezoek bracht. De stoet ging naar de komedie. Het was een kille, mistige avond.

„Op het oogenblik dat de koetsen met mooi gekleede dames en heeren voorbij reden, kwam het me voor, dat een stem mij influisterde: „Zóó reedt ge ook vroeger!" Dit ging gepaard met een gevoel van onuitsprekelijken weemoed. Mijn hoofdje zakte op den schouder

Sluiten