Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reïncarnatie en karma.

zij bij herhaling te groote regelmatigheid en bestendigheid.

Het hier aangevoerde feiten-materiaal vormt het voornaamste van wat in verschillende spiritistische boeken en tijdschriften is te vinden. In theosofische werken zoekt men naar dit soort feiten tevergeefs: hun schrijvers vergenoegen zich met een verdediging van de reïncarnatie op wijsgeerige gronden. Erkend moet worden, dat vorenvermelde gebeurtenissen niet veroorloven, met beslistheid te verklaren, dat wij als menschen inderdaad meer dan eens een rol op aarde hebben gespeeld. Dat dus in het kamp der spiritisten, die nagenoeg allen een vóórbestaan aannemen, ten aanzien van het vraagstuk der reïncarnatie verschil van meening bestaat, is te begrijpen. Hoogstens is in de medegedeelde voorvallen en in de proeven van de Rochas een aanduiding te zien, dat wellicht eenmaal de onwraakbare feiten gevonden zullen worden, welke ons dwingen aan te nemen, dat enkele perioden van ons vóórbestaan op deze aarde moeten zijn doorleefd. Dan zal de reïncarnatie niet langer zijn een leer, die verkondigd wordt als een geloof, dat men aanneemt of verwerpt, al naar men

Sluiten