Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

er mee sympathiseert, maar een wetenschap, die men heeft te aanvaarden en waarvan men de zedeJijke gevolgen ernstig dient te overwegen.

Dat op wijsgeerige gronden vee] voor het reïncarnatie-denkbeeld te zeggen valt, is niet te ontkennen. De verschillen in aanleg en karakter bij kinderen, geboren uit eenzelfde ouderenpaar, worden er nader door verklaard. Bij de meeste kinderen kan een groote bevattelijkheid voor sommige leervakken worden opgemerkt, terwijl zij met andere de grootste moeite hebben. Het is alsof er bij het kennismaken met die bepaalde leervakken een soort van herkenning plaats heeft, waardoor zij gemakkelijker worden begrepen. Soms wordt een speurzin ontwikkeld, waarin men den toekomstigen ontdekker kan vermoeden. Deze dingen kan iedereen in zijn omgeving opmerken, en de meest aannemelijke verklaring is zeker wel te vinden in de veronderstelling, dat hier inderdaad een herkennen van in een vroeger leven met inspanning vermeesterde wetenschap plaats heeft. Ook de vroegrijpheid van sommige kinderen vindt een redelijke verklaring, zoo wij aannemen, dat zij hun ontwikkeling

Sluiten