Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

dringen in de beteekenis van het leven?

De oplossing van deze verbijsterende vraag is niet te vinden, zoo wij den blik beperken tot ons leven op aarde. Wij kunnen haar alleen op eenigszins bevredigende wijze beantwoorden, zoo wij aan dat leven een uitbreiding geven buiten zijn aardsche grenzen. Lang heeft men de vergoeding van het hier doorgestane leed geëndosseerd aan een toekomstig leven en de vergelding van het hier bedreven kwaad opgedragen aan de hel met haar afschuwelijke straffen. Maar ofschoon in de hieromtrent bewaarde traditiën, als in zoovele, een kern van waarheid ligt verscholen, heeft datgene, wat ons door het spiritisme omtrent het leven hiernamaals is geopenbaard, ons geleerd, dat wij ter verklaring van het heden eer naar het verleden, dan naar de toekomst moeten vragen. Wij hebben op stoffelijk gebied de dingen leeren beschouwen in verband met elkander: zooals zij zich thans aan ons voordoen, zijn zij geworden door een groep van samenwerkende oorzaken, en deze zullen veranderingen teweeg brengen, zoolang zij doorwerken of nieuwe oorzaken aan de reeds bestaande worden toegevoegd. Doch ook op geestelijk gebied

Sluiten