Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

onze blik op de ongelijke lotsbedeeling der menschen een geheel andere. Zonder nog te begrijpen waarom de een nu juist in deze en de ander in die levensomstandigheden geplaatst is, kunnen wij er toch niet langer in zien de grilligheden van een blind toeval of de nukken van een partijdig wereldbestuur. Wij moeten wel zelf een aandeel hebben in het heden, want hebben wij dat niet in ons verleden voorbereid ? Nogmaals dienen wij daarbij op den voorgrond te stellen, dat hierbij geen sprake is van zekere vergelding, zoodat de een voorspoed ondervindt als belooning voor vroegere braafheid en de ander tegenspoed heeft als straf voor begane misdrijven. Al wat wij wedervaren heeft voor ons geestelijk wezen geen andere beteekenis dan die van: beproeving. Ons fenomenaal bestaan is als een toetssteen voor onzen levensgang.

Hoe verschillend dat bestaan zijn kan, weten wij. Geen twee menschenlevens zijn aan elkander gelijk, zelfs al worden zij gesleten onder dezelfde omstandigheden van geboorte, opvoeding en omgeving. Want ieder vat het leven op naar zijn aard. Wat den een koud laat, brengt den ander in verrukking. Zoo opent deze zelfde aarde een ontelbaar aantal mogelijk-

Sluiten