Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

Evenmin kunnen wij ons onttrekken aan de beproevingen, die wij als leden van de gemeenschap met haar hebben te ondergaan. Zoo wij lijden onder den druk van maatschappelijke wanverhoudingen, wij mogen er verzekerd van zijn, dat ons aandeel daarin ons door ons karma wordt opgelegd. Zoo wij gegeboren zijn en opgroeien als weeldekinderen, het is omdat ons karma er toe geleid heeft. Wij waren er om zoo te zeggen aan toe, in deze levensomstandigheden geplaatst te worden. Wij hebben er de actie van te ondergaan, opdat in ons een reactie gewekt worde, die, mits gedeeld wordende door de meerderheid der in gemeenschap levenden, ten slotte niet zal nalaten naar buiten uit te werken en andere toestanden in het leven te roepen. Zoo kunnen wij ons gezamenlijk karma verbeteren.

Want dit is immers de zegen van het ruimer inzicht, hetwelk ons gegund is in de ons beheerschende geestelijke wetten, dat wij, ze kennende, nu ook weten waar wij onze bevrijding hebben te zoeken. Terwijl de wilde in de ongebreidelde natuurkrachten niet anders ziet dan booze machten, die het op zijn vernietiging toeleggen, heeft de denkende mensch, de wetten ontdekkende waaraan zij gehoor-

Sluiten