Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

trouwen, dat het zal strekken tot ons bestwil, ook al blijft de bedoeling voor ons verborgen. Dan kunnen wij er zeker van zijn, iets in ons te voelen stroomen van die Alkracht, die alle wezens doortrilt en uitgaat van Hem, Wiens kinderen wij zijn. Dan zullen wij ervaren, dat wat ons eerst een niet te torschen last scheen, thans lichter lijkt en dat, hoe diep wij vallen, wij toch nooit kunnen verzinken in zulk een afgrond, dat wij niet meer de stemmen kunnen hooren van hen, die ons liefhebben en bewaken. Welk een troost is er gelegen in de gedachte, dat hoe oud wij worden, wij toch voor anderen, die ons voorgingen op den weg ter volmaking, altijd nog kinderen zullen blijven, kinderen, in wier toekomst zij gelooven, ondanks alles wat wij bedrijven.

Er is een wisselwerking tusschen de sfeer der aarde en de astrale sfeer mogelijk. Maar zij eischt inspanning van beide kanten. Geen hulp wordt verleend, tenzij daarom gevraagd wordt. Soms worden denkbeelden, door enkelen uitgesproken, met gretigheid ontvangen en aanvaard. Het heet dan: dat zij zitten in de lucht, en er slechts een behoorlijke formuleering voor gevonden moest worden, om algemeene instemming te verweken. Er is

Sluiten