Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPIRITISTISCH GODSBEGRIP.

meer waarheid in de uitdrukking: „zij zitten in de lucht", dan zij, die haar gebruiken, dikwijls meenen. Hoe verscheiden wij ook mogen zijn als afzonderlijke individuen, toch zijn wij begrepen in een zelfden ontwikkelingsgang. Naarmate onze blik zich verruimt en wij de meest vooruitstrevende waarheidzoekers naderbij komen, wijzigt zich onze levensbeschouwing. Wij gaan de verhouding, waarin wij staan tot Hem, die ons schiep, anders voelen, en wij wijzigen de opvattingen, die wij hadden van Zijn wezen.

Er was een tijd, dat wij ons onzen God voorstelden als een goedhartig, vriendelijk uitziend, eerwaardig grijsaard, ergens in den hemel rustend op een gouden wolk, maar ondanks zijn verheven zitplaats van harte geneigd om ons aan te hooren, als wij hem iets te vragen hadden. Het was een rustig en veilig gevoel, zich zoo welbewaakt te weten door Een, die het zoo goed met ons meende en met wien wij zoo vertrouwelijk konden omgaan, als met een ouderen vriend. Het kwam niet in ons op, dat de vragen, die wij Hem biddend deden, soms lijnrecht indruischten tegen de wetten van Zijn huis. Als wij er hem maar recht vleiend om smeekten, dan

22

Sluiten