Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangsel.

heid, ze ook maar aan te raken, en een der aanwezige heeren zeide er zeker van te zijn, dat het bord niet op de schrijftafel gestaan had, toen de proeven begonnen, omdat hij het kopstuk van mijn schrijftafel had nagezien met het oogmerk er iets op te plaatsen, dat hij uit den weg had willen zetten."

In de „New York Sun" van 18 Aug. 1875, komt een verslag voor van den bekenden leider der Theosofische Vereeniging, kolonel Olcott, van een door hem ingesteld onderzoek naar het mediumschap van mevr. Thayer. Hij hield daartoe geruimen tijd verblijf te Boston. Op zekeren dag in den omtrek wandelend, bedacht hij een uitstekende proef. „Eenige plantenkassen doorloopend," zoo schrijft hij, „werd mijn aandacht getrokken door een zonderlinge plant, met lange, smalle bladeren, gestreept en bleekgroen. Het was de Dracaena Regina. Met mijn blauw potlood teekende ik op een van de bladen het kabalistisch teeken van de dooreengevlochten driehoeken en vroeg daarbij de geesten, mij dit te brengen op de zitting, die den volgenden avond gehouden zou worden. Ik ging opzettelijk aan mevr. Thayer's rechterzijde zitten en hield haar handen vast, toen ik plotseling

Sluiten