Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

iets koels en nats op mijn hand voelde. Er werd een kaars opgestoken en het bleek het gemerkte blad te zijn. Ik ging naar de plantenkas en vond, dat het door mij uitgekozen blad inderdaad afgebroken was."

De best geconstateerde gevallen van het schijnbaar doordringen van stof door stof hebben wij ontegenzeggelijk te danken aan prof. Zöllner, die ze in zijn „Wissenschaftliche Abhandlungen" als volgt beschrijft.

Den 3tn Mei van het jaar 1878, 's avonds om half negen, tijdens een zitting met Slade, waaraan behalve ik nog de heer O. von Hoffmann deelnam, lagen behalve andere voorwerpen ook twee slakkenhuizen op tafel. Beiden had ik op den ochtend van denzelfden dag gekocht van een haliaanschen schelpenhandelaar, die zijn waren op de Leipziger kermis te koop bood. Het kleinste van de beide slakkenhuizen behoorde tot een hier te lande voorkomende soort; het grootste daarentegen behoorde volgens het zeggen van den koopman tot een aan het strand der Middellandsche zee voorkomende soort, welker naam hij mij op mijn verzoek schriftelijk als C a p o Tu rd u s ')

') Latijn: Caput Turbo.

Sluiten