Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangsel.

opgaf. De nagenoeg cirkelvormige opening van dit slakkenhuis had een middellijn van 43 mM., terwijl het kleinste slakkenhuis slechts 32 mM. in zijn grootste afmeting mat. Op dien bedoelden avond had ik, zonder een bepaald opzet daarbij te beoogen, het grootste slakkenhuis zoodanig over het kleinste heen gezet, dat het met zijn opening op het tafelblad rustende grootste slakkenhuis het kleinste volkomen verborg. Dit was geschied tijdens een zitting, waarop heel andere verschijnselen dan de hier bedoelde voorvielen. Toen Slade op de gewone wijze een lei onder den tafelrand hield om schrift daarop te verkrijgen '), tikkerde plotseling iets op de lei, alsof een hard voorwerp daarop was gevallen. Toen onmiddellijk daarop de lei ter bezichtiging te voorschijn gehaald werd, lag het kleine slakkenhuis er op, dat ik één minuut te voren op de zooeven aangegeven wijze met het groote overdekt had. Daar de beide slakkenhuizen bijna nauwkeurig in het midden van het tafelblad onaangeroerd gelegen hadden en steeds door mij in het

') Zie mijn „Handleiding tot de kennis van het Spiritisme" a' druk, bl. 149 e. v.

Sluiten