Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangsel.

mogelijk, dat dit schrift onder den invloed van den bewusten wil van Slade ontstaan is, onverschillig welken modus-operandi men hierbij wil aannemen.

Ten tweede wordt de schijnbare doordringing van stof door stof op een hoogst bevallige en afdoende manier er door bewezen. De geldstukken hebben niet alleen de wanden van de doosjes, maar ook het ongeveer 20 m.M. dikke eikenhouten tafelblad schijnbaar moeten doordringen, om langs den kortsten weg de leien te bereiken. De beide griffelsplinters moesten denzelfden weg van de leioppervlakte in omgekeerde richting afleggen.

Ten derde eindelijk is door deze proefnemingen een onwederlegbaar bewijs voor het bestaan der z. g. helderziendheid gegeven, en wel op tweeërlei wijze. Den eersten keer, bij het vijfmarkstuk, trad de inhoud van het gesloten doosje als een bepaald voorstellingsbeeld in het bewuste aanschouwingsleven van Slade naar voren; hij „zag" de getallen 5 en 1876. De tweede maal was dit niet het geval, maar werd ons de inhoud schriftelijk op een lei medegedeeld. Derhalve moet de inhoud van dit rechthoekig doosje als voorstellingsbeeld

Sluiten