Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

Tommagong Soeria di Laga, toenmaals pathi en tegenwoordig ') regent van

Soemadang.

Soema dj Laga, hoofd-djaksa.

De beide hoofd-panghoeloes, alsmede verscheidene districtshoofden en de beheerders van den passarweg.

Batavia, 30 December 1831. (get.) von Kessinger, assistent-resident te Soemadang in de Preanger-Regentschappen. Voor eensluidend afschrift:

(get.) J. von Swieten.

De heer A. J. Riko voegt hieraan toe de volgende bizonderheden, door hemzelven geput uit zeer goede Indische bronnen.

Het meisje was bijna altijd bij den heer van Kessinger in huis; haar vader diende daar ais kok. Het huis was een solide rijkswoning van één verdieping.

Op den 3,n Februari, den dag vóór den terugkeer van den heer v. K., speelde het Indische meisje bij zijn in Jndig geboren vrouw

') In 1880; de aan de namen toegevoegde waardigheden en betrekkingen zijn er door den heer A. J. Riko bijgeschreven.

Sluiten