Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. H. H ugenholtz Jr. in „Stemmen uit de Vrije

Gemeente", Jrg. 1904, bl. J17: het boek van De

Fremery, bewerkt met een zorg en ernst, die alle waardeering verdienen ....

Felix Ortt in „Vrede" van 25 Juni 1904: Ik meen het dan ook met recht een Standaardwerk te mogen noemen.

„De Hervorming" van 50 Aug. 1904: lk twijfel er niet aan, of dit kalm geschreven, logisch ingericht boekwerk zal zijn weg vinden ....

Dr. C. J. Wijnaendts Francken in „De Nederl. Spectator", 1904, No. 40. Het boek is niet alleen in een keurig gewaad gestoken, maar ook goed en onderhoudend geschreven.

G. S c h r ij v e r in „O n s Tij d s c h r i ft", 1904, 6e afl. Laat ik beginnen met te zeggen, dat dit boek mij volkomen eerlijk lijkt, en sympathiek om de groote zelf beheersching, die de schrijver heeft betoond in het opbouwen en uitleggen van zijn systeem.

Dr. Ch. van Dam in „Lectuur", 1904, No. ia. Na de inleiding, begint de schrijver zijne reeks van spiritistische bewijzen, die hij met zorg heeft samengelezen uit tal van werken en tijdschriften, welke een eerbiedwaardige lijst vormen aan het einde van het boek.

R. Krul in „De Tijdspiegel" van October 1904: . .. getroffen door den streng-logischen betoogtrant ....

Dr. J. J. Hall o iri „Th e o s op h i a" van September 1904. Het is geschreven in dien vloeienden, onderhoudenden stijl, die onzen auteur in zijn schriftelijke uiting blijkbaar evenzeer kenmerkt, als in zijne voordracht en wij meenen, dat de Nederlandsche literatuur, waarin goede oorspronkelijke boeken over dit onderwerp zoo verbazend schaarsch zijn, met dit werk inderdaad „verrijkt" kan worden genoemd.

Psychische Studiën. „Ein hervorragendes, epochemachendes werk".

„Light" van ü Oct. 1904. An excellent introduction to spiritualism has been published in Dutch... The evidence quoted includes the most remarkable and conclusive testimony up to date and the book should be very useful as a handbook.

Sluiten