Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i) f /. j O . «i ilf'Aro», schrijftafeltje.

il f Ai; i tafel met zilveren blad. fl f ■/ O u «i, ontvangen, goedkeuren.

il ij ;i n x i> .t ^ co. de volksgunst zoeken.

(1 ij ii ó r ij w-, man uit het volk. il ij <t o r t x ó s, voor het volk

bestemd.

«1 ia yoot v co, bevelen.

il i« y o (( u u «, edict.

iï i« y ij «i/ co, uitschrappen, afschaffen.

HiuQuuj, gevoelen.

il i «i o i co, uit leggen.

il i« x o i <t i »•, scheiding.

i1 kca n ii i' o fi a i tor vófinv, door intercessio een wetsvoorstel tegengaan, il ii'tkvaii, schending; plur.

vredesvoorwaarden.

il i « t o r t co, part. iïiu7rtnovtj-

urn!.', afgewerkt.

i111< it ij ii o , duidelijk.

il t« r »/ (i #' co, handhaven. ili«ij#(iaj, overbrengen; Ji«*1 fout iftijijoi', zijn stem uitbrengen vóór of tegen ; verschillen.

il i <( ij f t; 11 toevluchtsoord, ilif/co, er tusschen houden,

in<r. uitwijken.

(11 x ««n A o y i«, verdediging. i1 ifxo t oo v, § van een pond.

li 10 IX Ij Tijg, bestuurder. (11« q i> co ii t .•, hervorming. i1 ó / it«, senatus consultum. il ó A tu dolk.

ili' it « j»«rr ji f r f' co, iets onaangenaam vinden, aegre ferre. il vnufVftct, slechte gezindheid.

i1 va y i- o u t vta — <1 unurua/i-tho. E

lyx o u tcömet krachtige hand. t 'i it ii i «£o ii u i, met geweld

binnenbreken.

tiaijytouat, voorstellen, firn) foto,binnenbrengen; voorstellen.

} x ,J i u Ü o « «i, met geweld ergens van af brengen ; druk uitoefenen op.

fx,iAüfco, uitgudsen.

f xA r ij o /i «i, uitbroeden. <•- xx ij o i t t io, door den heraut

openlijk verbannen.

fxArio, een einde maken aan. lx uia9óta, verh uren.

f x rr t tt t io, beroofd worden;

afgewezen worden; uitloopen. f'xri l> ij fi t, aanhangig maken. ixttjotti], afwijking, overdrijving.

ixiyioo), uitdragen; voortbrengen.

*Aiy/to, voor de voeten werpen; aantoonen.

Sluiten