Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem tot mijn dood ergens verborgen te houden, wanneer hij zich mijn geld en eigendommen had toegeëigend.

Naar het scheen, bezat hij geld genoeg om zijn wel wat bewerkelijk plan ten uitvoer te brengen, en het eerste wat hij deed, toen hij in het land was gekomen, was Mender tot zijn medeplichtige te maken. Hij slaagde hierin door de schulden van het jonge mensch te betalen en hem tevens een groote som te beloven, als het komplot gelukte. Het was natuurlijk noodig, dat er een geldige reden voor Huberts verdwijnen kon gegeven worden en, na rijp beraad vonden zij het het beste, het zoo aan te leggen, dat het er den schijn van had, dat de knaap verdronken was. Het eerste plan was geweest, hem in de schemering op geheimzinnige wijze te laten verdwijnen, als hij met zijn gouverneur aan het visschen was geweest. Zoodra zij den knaap weggevoerd hadden, zou Mender naar de eerste de beste villa loopen en om hulp roepen, daar zijn leerling in het water gevallen was. Toen alles voor dit plan in gereedheid was gebracht, kwam Mender met bezwaren aan. De beek zou natuurlijk gedregd worden en, daar er geen drenkeling gevonden werd, zou dit achterdocht verwekken. De samenzweerders waren dus nog besluiteloos, hoe zij hun schelmstuk zouden kunnen volvoeren, toen het laatste plan door uw kinderen, als het ware, aan de hand gegeven werd. Mender hoorde er hen n.1. over spreken, dat het baden in den omtrek, op enkele plaatsen zeer gevaarlijk was, en dit gaf hem een nieuw denkbeeld aan de hand. In dit geval zou er niets vreemds in zijn, dat het lijk niet gevonden werd, want het kon door den stroom naar zee zijn gevoerd.

Aanvankelijk ging alles, zooals u weet, naar wensch. Vrijdagavond laat, legde Mender Huberts sportkleeren op Culper's

Sluiten