Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beach, om er den schijn aan te geven, dat hij den volgenden morgen vroeg een bad genomen had, nog vóór het ontbijt. Toen mijn zoon nu dien avond door het bosch aankwam, werd hij gegrepen en met chloroform bewusteloos gemaakt en hij zou in een automobiel weggevoerd zijn, die mijn broeder in een weiland, dicht bij den weg gereed had staan. Waar en hoe Alexander hem verborgen zou houden, weet ik niet goed, en hij is slim genoeg geweest, zijn geheele plan niet aan Mender bloot te geven. Ik veronderstel, dat hij Hubert voor eenigen tijd op een afgelegen villa gebracht zou hebben, om hem later ergens in het buitenland te verbergen. Het plan van den gouverneur kan gemakkelijk worden nagegaan. Hij moest naar het optrekje terugkeeren en den volgenden morgen met groot misbaar bekend maken, dat de knaap weg was. Zoo mogelijk zou hij het zoo weten aan te leggen, dat een onbevooroordeeld getuige langs Culper's Beach kwam en daar de kleeren vond. — Ik heb reeds te kennen gegeven, dat ik deze pijnlijke zaak niet publiek wil gemaakt hebben, maar mijn testament zal ik in dier voege veranderen, dat mijn broeder er geen voordeel uit zou trekken, wanneer hij zijn plan nog eens zou willen volvoeren. Mender wordt natuurlijk ontslagen en hij zal wei zoo verstandig zijn om zijn mond te houden."

„Ik hoop dat uw gezondheid door deze verschrikkelijke gebeurtenis niet lijden zal," zeide mevrouw Willis, ziende dat er niets meer te vertellen viel, en aan het gesprek een andere wending willende geven.

«Dank u; in den laatsten tijd ben ik veel beter," was het antwoord. „De dokters hebben mij ten minste moed gegeven, maar ik zal bijna geen zaken mogen doen en moet nu de noodige schikkingen maken. Ik hoop van den winter naar het

Sluiten