Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijdde aan Huygens een degelijk hoofdstuk zijner literatuurgeschiedenis en gaf met Land de „Correspondance Musicale" uit. Klassieke literatoren als Prof. Boot en Prof. van der Vliet deden het hunne voor de nagedachtenis van den Latinist Huygens; de eerste door eene zorgvuldige rangschikking der door hem teruggevonden handschriften, de tweede door een smaakvol geschreven overzicht van Huygens' beteekenis vooral als Latijnsch dichter. Een derde klassiek literator, Prof. Polak schonk aan De Gids eene degelijke en onderhoudende studie over Huygens' leven en werken. Prof. Verdam en Dr. Eijmael beijverden zich Huygens' eigenaardige taal beter te doen kennen. In 1896 ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van Constantyns geboortedag zag de met zorg bewerkte catalogus eener rijke Huygens-tentoonstelling het licht en onlangs nog stelde Mr. C. Bake eene verhandeling samen over Huygens als zedemeester.1

Bij het werk van zoovele voorgangers sluit deze studie zich aan, kort samenvattend of aanstippend wat door anderen breedvoerig is betoogd en ter wille van den samenhang hier niet mocht ontbreken; verwerkend wat nog niet of slechts ten deele verwerkt was, zooals b.v. de Latijnsche autobiographie door Dr. Worp gepubliceerd;

1 Ter aanvulling van het bovengenoemde moet ik hier melding maken van de jaargangen 1811" en 18(18 van het Huiiyscli Jaarboekje waarin men tal van stukken vindt over C. Huygens en zijn geslacht, benevens een uitvoerig verslag van de hulde, in Sept. 18IIC aan Huvgens' nagedachtenis gebracht, door de Vereeniging »Die Haghe".

Aan eene mededeeling van den heer A. J. Servaas van Rooijen dank ik de kennismaking met de bedoelde jaargangen van het Haagscli Jaarboekje.

Sluiten