Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is hij niet op reis, dan studeert hij — en zeker liet hij ook buitenslands vele oogenblikken voor studie geschikt, niet ongebruikt. Op den breeden, hechten grondslag in zijne jeugd gelegd, bouwt hij aldoor voort. Ten koste zijner oogen zelfs. In een gedicht dat uit 1623 dagteekent, maakt hij gewag van het nadeel dat zijne oogen geleden hebben door die gewoonte

Van lesens gulsicheyt en menigh middernacht

In 't isoeck en buyten -t Bedd hardneckig toegebracht.

Men moet maar eens een blik slaan in de lijst van schrijvers door Huygens aangehaald, om zich eenige voorstelling te kunnen maken van de uitgebreide lectuur waarvan hij, zeker niet oppervlakkig, kennis had genomen.' De gansche klassieke iteratuur, ook de auteurs van de latere Latiniteit, de kerkvaders, de werken der humanisten uit verscheidene landen, allerlei auteurs van <len nieuweren tijd in verscheidene talen, want hij verstond o. a. Fransch, Engelsch, Duitsch, Spaanscli en Italiaansch zoo goed dat hij er van tijd tot tijd verzen in maakt.

Maar de man die het professors-type zijner dagen zoo geestig wist te etsen, liep door al die geleerdheid toch geen gevaar een boekwurm te worden. Overal, in Engeland en Venetie als in zijn eigen land zien wij hem den omgang zoeken met mannen en vrouwen van beteekenis en van talent. In 1619 was hij op eene bruiloft te Amsterdam tegenwoordig geweest; daar of tenminste bij die ge-

1 Vgl. Gedichten IX, 2*21.

3

Sluiten