Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wereldburger ja, dat is hij ook, maar meer Nederlander, Hollander, Hagenaar. Wel mocht Den Haag een borstbeeld oprichten voor dezen dichter, aan de Zeestraat die door zijn onvermoeide inspanning tot stand gekomen is; want zelden heeft een dichter zijne geboortestad zoo liefgehad , haar zoo in zijne verzen verheerlijkt als deze. De stemming waarin hij in zijn Voorhout de volgende verzen schreef, is in zijn volgend leven telkens waarneem baar:

O die eewich buyten commer Van ontydelick verlett,

Onder 't spelen van uw lommer A1T te leven waer gesett!

O die eewich als gevanghen Binnen dese palen laegh,

Wat veranderlyck verlanghen Voerden hem uyt uwen Haegh.1

Wat Den Haag voor hem was onder de steden, dat was Holland onder de provinciën. Op Braband, het stamland der Huygensen, had hij eene oude betrekking en voor Friesland voelde liy genoeg om Starter's lofdicht in het Fransch na te volgen, maar Holland had toch een streepje voor. Ter eere van hare steden dichtte hij zijne Stede-Stemmen, tot hare steden sprak hij zijn zegenwensch:

Soo scheid' u Nijd noch Tyd, zoo werd' hij noyt geboren,

Die naer uw schande tracht', die van uw scha will' hooren.2

De enghartigheid van vele Hollanders dier dagen, die het landsbelang vereenzelvigden met het belang van Hol-

' Ged. r, 234. En verder: III, 12fi: VIII, 195 , 202 , 230.

5 Ged. IV. 272: I. 210: II. 75.

Sluiten