Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land, die Holland boven de Republiek der Zeven Provinciën stelden, was Huygens vreemd. Reeds vroeg zien wij hem vervuld van het besef dat hij zijn leven moet wijden aan zijn vaderland. Het kan een oogenblik bevreemden, dat de brief aan zijn vader van het jaar 1622, waarin hij blijk geeft van dat besef zijner roeping, in het Fransch geschreven is. En die bevreemding zou tot verwondering kunnen stijgen, indien men ziet dat de lijst der Fransche gedichten van Huygens in Dr. Worp's uitgave bijna 10 groot-8° bladzijden beslaat, gedichten uit alle tijdperken van Constantyn's leven.

Doch vooreerst moet men niet vergeten, dat vele dier gedichten gericht zijn aan hooge personages: la Duchesse de Lorraine, la Princesse de Hohenzollern, la Reine de Suède, Madl'e. de Brederode, Madame la Comtesse de Dona, Son Altesse Royale Madame *; dat voorts het Fransch, de hoftaal, in Den Haag veel gesproken en geschreven werd; dat Huygens vier achtereenvolgendejaren in Frankrijk heeft doorgebracht; en eindelijk dat hij, al schreef hij nog zoo gemakkelijk Fransche blieven en verzen, daarom niet minder in het diepst van zijn wezen Nederlander is gebleven.1

Zyn land „de vrije Nederlanden" heeft hij meer dan eens verheerlijkt, en gelukkig genoemd om

.... Orangens vlagge swaey Die der eewigh over waey.

' Vgl. dien brief aan zijn vader in Jonckbloet's Geschiedenis der Kederl. Letterkunde IV, 65; de lijst van Fransche gedichten in Worp's uitgave IX, blz. 173—182.

Sluiten