Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op, valckjen, en steiger,

Soo krijght ghy den reiger.

Zooals reeds uit een paar staaltjes gebleken kan zijn, behooren niet alle puntdichten tot het komische genre. Verscheidene er van vertoonen een ernstig karakter, sommige mag men stichtelijk noemen. Meer dan een dezer kleine stukjes is verdienstelijk of mooi. Zoo b.v. deze berijming van een bijbelwoord:

Saligh is der kind'ren lot:

Jongh gestorven, vroegh bij God.

en deze origineele stukjes:

Boom.

De Boomen die ick sie Van d'aerd ten hemel gaen met uytgestreckten armen,

Zijn als de goddeloos' in nood, die opwaert karmen,

En weten niet tot wie.'

sondaerstroost.

Valt ghij? dat 's niet met allen;

Weest daer niet in begaen. 'T en is geen schand te vallen, 'T is schand niet op te staen.

Onbeijachtheyt.

Waer 't eewigh werck, een mensch te wesen En goed noch quaed hier naer te vreesen, Men waer wat onbekommert boos.

IV! aer, arme mensehen, boos en broos?

1 Een hiermede verwant stukje in VII, 155.

Sluiten