Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardeerd worden en zoo invloed blijven oefenen. Meer misschien als inensch en in zijn geheel dan louter als dichter; al heeft hij ook als zoodanig zijne eigen verdiensten.

Neen, een groot dichter is hij, naar de nieening van zeker verreweg de meeste tot oordeelen bevoegden, niet. Noch de diepte van zijn gevoel, noch de fijnheid van zijn smaak, noch de rijkdom zijner verbeelding, noch zijne vormkracht geven hem recht op dien eerenaam. Slechts zelden ontroert hij ons, noch minder ontvoert hij ons aan ons zelf, aan den engen kring van ons dagelijksch leven. Doordat hij de poëzie voornamelijk als ontspanning beschouwde, stelde hij zich geene hooge eischen, schreef hij vlug voort in den trant dien hij zich langzamerhand eigen had gemaakt, schreef hij te veel dan dat daaronder bij zijn aanlig en zijn talent niet veel middelmatigs moest zijn. Doch men zal hem blijven waardeeren om zijne oorspronkelijkheid, om zijne liefde tot het zinrijke, puntige, geestige; om zijn afkeer van banaliteit, al dreef die hem soms in een ander uiterste: gezochtheid; om de zuiverheid zijner taal die hij zoo goed kent en beheerscht; om het vindingrijk vernuft, door hem geopenbaard in de wijze waarop hij zich van den rijkdom dier taal en van hare eigenaardige vermogens weet te bedienen.

Sterker misschien zal de invloed zijner persoonlijkheid blijven. Want ook van hem mag gezegd worden: „he was a man, take him for all in all."

Door de gezondheid van zijn gevoel en de kracht van zijn onafhankeiyken geest, door den rijkdom zijner gaven en zijne veelzijdige belangstelling, door zijne onvermoeide werkzaamheid, zijn lust tot menscheiikennis en het vol-

Sluiten